logopedische praktijk de ladder 
   
 

 

Hieronder vindt u specifieke informatie over

Het gaat specifiek over de wijze waarop in ‘De Ladder' het onderzoek en de behandeling worden ingevuld.
Deze onderzoeks- en behandelingsaspecten zijn in de eerste plaats gebaseerd op de actuele kennis van stemstoornissen, uit wetenschappelijke publicaties en uit intensieve klinische ervaring.
Het is niettemin zeer waarschijnlijk dat de precieze invulling van onderzoek en behandeling bij andere collega's logopedisten-stemtherapeuten eigen klemtonen kent. Hetzelfde geldt ongetwijfeld voor de specifieke organisatorische aanpak.

Terug naar begin pagina

 

Onderzoek stemproblemen

Waartoe leidt een stemonderzoek?

Een onderzoek naar stemproblemen kan tot verschillende beslissingen leiden.

Geen probleem

Het komt zelden voor dat uit het stemonderzoek blijkt dat er geen probleem is. Men komt immers naar de logopedist-stemtherapeut omdat men al duidelijk problemen heeft ondervonden; de stem is hees of verdwijnt soms, het is vermoeiend om te praten, enz. Vaak komt men al op doorverwijzing van een arts of een collega-logopedist.

Stemprobleem

In geval van een welomschreven stemprobleem kan mogelijk therapie worden geadviseerd. Dit hangt af van de aard van het stemprobleem. Er zijn immers stemproblemen die uitsluitend medisch (met medicatie of chirurgie…) kunnen worden verholpen.

Stembandpoliep
Stembandpoliep

Maar zelfs in geval van een medische behandeling is er bij vele stemproblemen toch ook logopedische begeleiding aangewezen. Met een medicamenteuze of chirurgische behandeling is het verkeerd stemgebruik dat tot de problemen heeft geleid immers nog niet verdwenen. Het aanleren van een gezond en efficiënt stemgebruik helpt de terugkeer van problemen te voorkomen.
In vele gevallen biedt logopedische stemtraining op zich al voldoende oplossing voor de stemproblemen. Hoe dan ook zal de logopedische begeleiding altijd mee moeten worden opgevolgd door een arts.

Terug naar begin pagina

 

Waaruit bestaat een logopedisch stemonderzoek?

In een standaard stemonderzoek maakt de logopedist-stemherapeut gebruik van diverse methoden. Hij luistert en observeert nauwkeurig; voert een uitgebreid gesprek met de cliënt of – in het geval van kinderen – met de ouders; hij hanteert een aantal gestandaardiseerde tests of proeven, en legt de cliënt of ouders in sommige gevallen ook vragenlijsten voor.

Daarmee wil hij een aantal zaken zo goed mogelijk kunnen inschatten:

  • hoe ernstig is het stemprobleem?
  • door welke factoren wordt het stemprobleem beïnvloed? (oorzakelijke, uitlokkende en instandhoudende factoren)
  • hoe gaat de cliënt ermee om? (de spreekattitude)
  • welke invloed heeft het stemprobleem op het algemeen functioneren?

Ernst van het stemprobleem

De ernst van een stemprobleem hangt van vele zaken af. Hoe erg iemands stemprobleem is, of hoe hinderlijk, hangt immers sterk samen met de mate waarin de persoon zijn stem nodig heeft om sociaal en professioneel goed te kunnen functioneren, en met persoonlijke normen.
Mensen met een ‘sprekersberoep' (lesgevers, verkopers…) zullen sneller hinder ervaren wanneer de stem het niet goed doet. Er zijn beroepen waarbij de geringste vermindering van de stemkwaliteit het uitvoeren van de job al onmogelijk maakt; denk aan zangers, acteurs…

Gezonde stembanden
Gezonde stembanden

De ernst van een stemprobleem hangt natuurlijk ook samen met de mate waarin het probleem zich al heeft ontwikkeld. En vaak hangt dit weer samen met de mate waarin de stemkwaliteit is aangetast. Bijvoorbeeld de mate van heesheid, hoe luid en zacht de stem nog kan, hoe lang men nog stem kan geven, hoe hoog en laag de stem nog kan, op welke wijze de ademhaling gehanteerd wordt, enz.

Tenslotte is de eigenlijke oorzaak ook een bepalende factor. Heesheid als gevolg van kanker aan het strottenhoofd heeft veel verregaander implicaties dan heesheid door stembandknobbeltjes.

De logopedist-stemtherapeut taxeert in zijn stemonderzoek zo precies mogelijk het geheel en de specifieke werking van al deze factoren. Hij legt de stemcliënt vragenlijsten voor en stelt nauwkeurige vragen. Hij geeft spreekopdrachten, laat de cliënt stemgeven, zacht en luid praten, hoog en laag zingen, een toon aanhouden…, observeert scherp, timet en meet. Hij hanteert daarbij normen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek.

Deze gegevens moeten cliënt en therapeut samen in staat stellen een behandelingsplan op te stellen op maat van de cliënt.

Terug naar begin pagina

 

Therapie stemproblemen

Hier zal weldra informatie over de behandeling van stemproblemen terug te vinden zijn.

Wie hier graag wat over doorleest, kan terecht bij onze uitgangspunten voor de verklaring en aanpak van communicatiestoornissen.

Terug naar begin pagina

 

 

www.deladder.be    info@deladder.be