logopedische praktijk de ladder 
   
 

 

Therapie in De Ladder – praktisch

Of het nu gaat om vloeiendheids-, stem- of gehoorproblemen, de behandeling in onze praktijk gebeurt in de eerste plaats individueel, altijd op afspraak en steeds bij eenzelfde therapeut. Aanvullend bij de individuele therapie zijn in bepaalde gevallen (en onder bepaalde voorwaarden) ook groepssessies mogelijk.

 
  Informatie over ...

De behandeling vindt enkel in het kabinet plaats; wij zijn niet in de mogelijkheid aan huis te behandelen.

De duur van een standaard logopedische behandelsessie is een half uur of een uur. Dit hangt vooral af van de ernst en complexiteit van het probleem, maar eveneens van een aantal wettelijke beperkingen. Immers, niet voor elk probleem (vloeiendheid, stemproblemen, gehoorproblemen) gelden dezelfde wettelijke regelingen.

 

 Praktische organisatie van de therapie
  • individueel / in groep
  • duur van een sessie
  • frequentie
  • structuur van een sessie
  • therapie bij jonge kinderen
  • ouderbegeleiding

 Voor inhoudelijke informatie over de behandeling, zie ook
  • therapie vloeiendheid
  • therapie stemproblemen
  • therapie gehoorproblemen

 
 

Ook de frequentie (aantal sessies per week) hangt grotendeels af van de ernst van het probleem. Doorgaans start een behandeling met een frequentie van tweemaal per week. Gaandeweg, wanneer de klachten afnemen en positieve veranderingen zich stabiliseren, wordt de therapiefrequentie afgebouwd: één keer per week, één keer veertiendaags, enz.

Het spreekt voor zich dat hierover vooraf met de cliënt duidelijke afspraken worden gemaakt. Op basis van de onderzoeksgegevens krijgt hij of zij (of de ouders van kinderen) hieromtrent een duidelijk en gemotiveerd advies. Op basis hiervan kunnen zij dan beslissen de therapie al dan niet op te starten.

Hoewel hier soms van kan worden afgeweken, ligt de structuur van een therapiesessie min of meer vast. Bij peuters en kleuters wijkt de structuur wat af. Een behandelsessie bij oudere kinderen, tieners, adolescenten en volwassenen verloopt doorgaans als volgt:

  1. bespreking van overeengekomen opdrachten
  2. nieuwe informatie of oefeningen
  3. afspreken van nieuwe (thuis)opdrachten
  4. korte nabespreking
  5. administratieve formaliteiten (bijvoorbeeld afspraak maken voor de volgende sessie)

Omdat aan het eind van elke sessie vaak een of meerdere opdrachten zijn afgesproken, begint elke sessie doorgaans met het kort samen bespreken hiervan. Het kan gaan om (zelf)observatietaken, het toepassen van in de therapie geleerde vaardigheden, het reflecteren over informatie die in de therapie werd besproken, enz.
Dan volgt het hoofdbestanddeel van een therapiezitting: er wordt nieuwe informatie aangebracht, er worden technieken aangeleerd en geoefend, zaken besproken, tips gegeven, dingen bijgestuurd… Dit leidt doorgaans weer tot nieuwe opdrachten.
Tenslotte volgt soms een korte nabespreking en worden er nieuwe afspraken gemaakt.

In het geval het gaat om peuters en kleuters is mama of papa (of beide) permanent aanwezig bij de therapie. Om die reden kan dus niet voortdurend iemand anders worden ingeschakeld voor het 'brengen en halen' van het kind. De ouders hebben immers een cruciale, actieve rol in de therapie (zie ook inhoud van behandeling). Ook met mama of papa worden eerst eventuele opdrachten besproken en volgt dan de eigenlijke directe therapie, waarna ook weer nieuwe opdrachten volgen.
De therapie verloopt bij jonge kinderen spelenderwijs. Het gaat niet om een speltherapie als methodiek. Spel vormt wel het middel waarmee dingen worden aangebracht en aangeleerd. Om invloed te kunnen uitoefenen is het namelijk een absolute voorwaarde dat de kinderen graag komen, dat ze de therapie associëren met plezier en pret. Spel en plezier vormt ook een perfect medicijn tegen onwennigheid, angst of schaamte… Om die reden worden procedures en oefeningen om bepaalde doelstellingen te bereiken, steeds aangebracht op manieren die aansluiten bij de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit laatste geldt overigens net zo goed voor oudere kinderen en pubers.

Wanneer ouders of therapeut het nuttig of noodzakelijk achten, kunnen er aanvullend op de individuele behandelsessies, extra besprekingen worden afgesproken. Voor ouders van jonge kinderen die stotteren is er in De Ladder naast de individuele behandeling ook een intensieve begeleiding van de ouders voorzien. Deze maakt integraal deel uit van de behandeling en kan daar niet van worden losgekoppeld.

Bij adolescenten en volwassenen gebeurt de begeleiding in hoofdzaak individueel. In overleg en indien nuttig kunnen mensen uit de naaste omgeving betrokken worden.

 
Terug naar begin pagina

 

 

www.deladder.be    info@deladder.be